poplatky zpět - plná moc poplatky zpět - vzor plné moci kalkulacka    

Plná moc

pozn. Pro správné vyplňení plné moci potřebujete úvěrovou smlouvu s bankou.

 

Já, níže podepsaný

zmocňuji společnost

BSP Lawyer Partners a.s., IČ 27218660, se sídlem Praha 3 – Nagano Office Center, K Červenému dvoru 3269/25a, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9787, jednající: JUDr. Daniel Paľko, PhD., předseda představenstva (dále jen „zmocněnec“) aby mým jménem

- organizačně zajistila uplatnění mého nároku vůči bance na vrácení neoprávněně inkasovaných poplatků včetně úroků z prodlení a nákladů spojených s jeho uplatněním a - vybrala advokáta, uzavřela s ním mým jménem smlouvu, jejímž předmětem bude zastupování mé osoby při mimosoudním i soudním uplatnění mého nároku vůči bance a poskytnutí veškerých souvisejících právních služeb, a podepsala mu mým jménem plnou moc k mému zastoupení
a v tomto rámci advokát vykonával veškeré úkony, podával žádosti, podepisoval písemnosti, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával opravné prostředky a vzdával se jich, přijímal plnění nároků, jejich plnění potvrzoval, vymáhal nároky v exekučním řízení, to vše i tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Současně ukládám zmocněnci a jím zvolenému advokátovi, aby vyvinuli veškeré úsilí směřující:

1) k zániku mé povinnosti hradit bance neoprávněně účtované poplatky,

2) k vrácení již zaplacených poplatků včetně úroku z prodlení a nákladů spojených s jejich uplatněním, a to za podmínek, že

1) veškeré poplatky včetně úroku z prodlení uplatněné vůči bance na základě této plné moci budou bankou zaslány na výše uvedený účet,

2) náklady spojené s jejich uplatněním požadované zmocněncem nebo jím zvoleným advokátem (odměna advokáta dle advokátního tarifu) nebudou odečteny z poplatků vracených mi bankou a nebudou přesahovat výši náhrady nákladů zaplacených mně bankou,

3) nebude po mně požadováno složení zálohy na náklady zmocněnce nebo jím zvoleného advokáta,

4) v případě výpovědi této plné moci před podáním návrhu na zahájení soudního řízení ani v případě neúspěchu ve věci po mně nebude požadována úhrada nákladů spojených s uplatněním mého nároku; v případě výpovědi plné moci po podání návrhu na zahájení soudního řízení zaplatím odměnu a náhradu hotových výdajů podle advokátního tarifu, maximálně však částku 4.500,- Kč včetně DPH.

Souhlasím s tím, aby výše uvedená banka poskytovala mému zmocněnci a advokátovi pověřenému mým právním zastoupením informace nezbytné k uplatnění mého nároku, na které se vztahuje bankovní tajemství.
Souhlasím s tím, aby můj zmocněnec a advokát pověřený mým zastoupením zpracovávali v souvislosti s předmětem této plné moci mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Beru na vědomí upřesňující informace k podmínkám spolupráce mezi BSP Lawyer Partners, a.s. a klienty jí poskytované právní služby Poplatkyzpet.cz ve znění, jak jsou umístěny na webových stránkách www.poplatkyzpet.cz, a souhlasím s nimi.

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti a podkladům, kterými disponuji.

* Povinná pole.

** V případě, že se rozhodnete věnovat získané úvěrové poplatky na účet dobročinné organizace, vypiště do kolonky "Číslo účtu pro zaslání získaných poplatků" číslo účtu vybrané organizace, které chcete získané úvěrové poplatky darovat.